Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Turistička zajednica općine Marija Bistrica osnovana je 1994. godine. Od samih početaka, pa sve do sada intenzivno radi na promociji i promidžbi cijelog Bistričkog kraja, običaja i zaštiti autohtonih vrijednosti te gastronomije. Ciljevi razvoja turizma općine Marija Bistrica usklađeni su sa globalnim gospodarskim te društvenim ciljevima općine. Dugoročni je cilj razvoja turizma na području općine kroz ostvarenje gospodarskog prosperiteta, uz maksimalno moguće očuvanje prirodnog okoliša i kulturno - povijesne baštine.

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica

+385 49 468 380

tzo.marija.bistrica@gmail.com

OIB: 24739573126

Predsjednik Turističke zajednice općine Marija Bistrica: 

Josip Milički, ing.

Telefon:+385 49 469 119+385 98 657 357 

e-mail: josip.milicki@marija-bistrica.hr

Direktorica Turističke zajednice općine Marija Bistrica: 

Marija Klenkar, mag.oec.

Telefon:+385 49 468 380; +385 99 707 3307 

e-mail: tzo.marija.bistrica@gmail.com

Kamere

Registar ugovora

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” br. 25/13 i „Narodne novine” br. 85/15) kojim se omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

LINKOVI NA ZAKON I PROPISE:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)

Tijela javne vlasti, u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje Turistička zajednica općine Marija Bistrica u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana.

Odredbe Zakona ne primjenjuju se na:

  •  stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom,
  • informacije za koje postojim obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske,
  • informacije koje predstavljaju klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te klasificirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

Zahtjev za davanje informacije
Tijelo javne vlasti dužno je omogućiti pristup informaciji koju zatraži fizička i pravna osoba.

Način podnošenja zahtjeva:

Poštom: Turistička zajednica općine Marija Bistrica
               Zagrebačka bb

             49 246 Marija Bistrica           

E-mailom: tzo.marija.bistrica@gmail.com

Telefonom: 049 468 380

Usmeno: Zagrebačka bb

Službenica za informiranje: Marija Klenkar

Zamjenica službenice za informiranje: Mateja Janečić Miketić

Telefon: +385 049 468 380 
Email: tzo.marija.bistrica@gmail.com

Sjednice Turističkog vijeća i Skupštine