Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Turistička zajednica općine Marija Bistrica osnovana je 1994. godine. Od samih početaka, pa sve do sada intenzivno radi na promociji i promidžbi cijelog Bistričkog kraja, običaja i zaštiti autohtonih vrijednosti te gastronomije. Ciljevi razvoja turizma općine Marija Bistrica usklađeni su sa globalnim gospodarskim te društvenim ciljevima općine. Dugoročni je cilj razvoja turizma na području općine kroz ostvarenje gospodarskog prosperiteta, uz maksimalno moguće očuvanje prirodnog okoliša i kulturno - povijesne baštine.

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica

+385 49 468 380

tzo.marija.bistrica@gmail.com

OIB: 24739573126

Predsjednik Turističke zajednice općine Marija Bistrica: 

Josip Milički, ing.

Telefon:+385 49 469 119+385 98 657 357 

e-mail: josip.milicki@marija-bistrica.hr

Direktorica Turističke zajednice općine Marija Bistrica: 

Marija Klenkar, mag.oec.

Telefon:+385 49 468 380; +385 99 707 3307 

e-mail: tzo.marija.bistrica@gmail.com

Kamere

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu

 

Općenito

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. 

Pravo na pristup informacijama ima svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba – korisnik prava, a u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22, u nastavku: Zakon). 

 

Službenik za informiranje

Radi osiguravanja prava na pristup informacijama Turistička zajednica općine Marija Bistrica je imenovala službenika za informiranje, a koji službenik je mjerodavan za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: 

Marija Klenkar

Tel: 049/468 380   |   E-mail: tzo.marija.bistrica@gmail.com

 Zamjenica službenika za informiranje: Mateja Janečić Miketić

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama

Turistička zajednica općine Marija Bistrica kao tijelo javne vlasti omogućuje pristup informacijama:

 •          1.    Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama,
 •          2.    Davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
 •              Neposrednim davanjem informacije
 •       Davanjem informacije pisanim putem

o        Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju

o        Dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju

o        Na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji        

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici općine Marija Bistrica.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno ga je dostaviti:

-    e-mailom na adresu tzo.marija.bistrica@gmail.com s naznakom „Pristup informacijama“
-    na adresu Turističke zajednice općine Marija Bistrica, Marija Bistrica, Zagrebačka bb, s naznakom „Pristup informacijama“

Pisani zahtjev mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti, odnosno Turističke zajednice općine Marija Bistrica, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Ako se zahtjev podnosi usmenim putem, zahtjev se podnosi na broj telefona 049/468 380 svakim radnim danom od 10.00 - 13.00 sati, a o čemu se sastavlja službena bilješka.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Na pristup informacijama se ne plaća upravna pristojba, ali Turistička zajednica općine Marija Bistrica ima pravo od korisnika tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija objavljeni su u Narodnim novinama br. 12/14.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Turistička zajednica općine Marija Bistrica će o zahtjevu odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Turistička zajednica općine Marija Bistrica će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev ispravi ili dopuni u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak ili dopunu. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Turistička zajednica općine Marija Bistrica će rješenjem odbaciti zahtjev.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.Ograničenje prava na pristup informacijama

Turistička zajednica općine Marija Bistrica  kao tijelo javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Turistička zajednica općine Marija Bistrica može ograničiti pristup informaciji ako je:

 •          Informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka
 •         Informacija poslovna ili profesionalna tajna sukladno zakonu
 •         Informacija porezna tajna sukladno zakonu
 •         Informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka
 •         Informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka nositelja prava
 •         Pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima
 •         U ostalim slučajevima

 

Također, Turistička zajednica općine Marija Bistrica može ograničiti pristup informaciji ako postoje sumnje da bi njezino objavljivanje

 •          Onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne
 •          Onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti.

 

Osim spomenutog, Turistička zajednica općine Marija Bistrica može ograničiti pristup informaciji ako je:

 •          Informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade
 •           Informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova. 

 

Pravo na ponovnu uporabu informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Ponovna uporaba je uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka koje mora navesti u zahtjevu za pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Turistička zajednica općine Marija Bistrica odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Turistička zajednica općine Marija Bistrica može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacije nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija.


Žalba

Protiv rješenja Turističke zajednica općine Marija Bistrica korisnik odnosno podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu i ako Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Povjerenik je dužan rješenje o žalbi donijeti i dostaviti podnositelju žalbe, putem Turističke zajednice općine Marija Bistrica, najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. U tom slučaju Visoki upravni sud Republike Hrvatske je dužan donijeti odluku u roku od 90 dana od dana podnošenja upravne tužbe.

Radi što jednostavnijeg ostvarivanja prava na pristup informacijama, Turistička zajednica općine Marija Bistrica objavljuje obrasce putem kojih se može zatražiti pravo na pristup informacijama, kao i obrasce za podnošenje žalbe. 

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva na adresu:

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Zagrebačka bb, Marija Bistrica

Kontakt: 049/468 380

Email: tzo.marija.bistrica@gmail.com


POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

 1.       UVODNE INFORMACIJE

Turistička zajednica općine Marija Bistrica, Zagrebačka bb, Marija Bistrica, OIB: 24739573126 (u nastavku: TZO Marija Bistrica) poštujući Vašu privatnost obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Opća uredba sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja u skladu s pravima i temeljnim slobodama ljudi.

U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe ovom Politikom o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: Politika) pružaju se informacije o tome na koji način TZO Marija Bistrica obrađuje Vaše osobne podatke, u koju svrhu se obrađuju Vaši osobni podaci, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i na koji način možete ta prava ostvarivati.

 1.       VODITELJ OBRADE

Ova Politika se primjenjuje na sve osobne podatke prikupljene i obrađene od strane Turistička zajednica općine Marija Bistrica, Zagrebačka bb, Marija Bistrica, OIB: 24739573126 kao voditelja obrade osobnih podataka. U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s korištenjem ove Politike i/ili u vezi s obradom Vaših osobnih podataka i ostvarivanjem svojih prava koja proizlaze iz ove Politike, možete se obratiti TZO Marija Bistrica na sljedeći način:

-       putem e-mail adrese tzo.marija.bistrica@gmail.com, s naznakom „Zaštita osobnih podataka“

-       putem telefona na broj: +385 49 468 380

-       putem pošte na adresu TZO Marija Bistrica kao voditelja obrade, na adresu: Marija Bistrica, Zagrebačka bb, s naznakom: „Zaštita osobnih podataka“

 

 1.       NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo poštujući načela obrade osobnih podataka, a koja načela su ujedno i obrađena u ovoj Politici zaštite osobnih podataka.

 

U tom smislu, TZO Marija Bistrica poštuje i primjenjuje sljedeća načela u obradi Vaših osobnih podataka:

-       načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti - osobni podaci se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno,

-       načelo ograničavanja svrhe - osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se u tom smislu osobni podaci ni u kojem slučaju ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama,

-       načelo smanjenja količine podataka - osobni podaci koji se prikupljaju su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,

-       načelo točnosti - osobni podaci koji se obrađuju moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni se bez odgađanja ispravljaju ili brišu,

-       načelo ograničenja pohrane - osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se ti osobni podaci obrađuju,

-       načelo cjelovitosti i povjerljivosti - osobni podaci se prikupljaju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 

 1.       OBRADA OSOBNIH PODATAKA

TZO Marija Bistrica kao voditelj obrade štiti Vašu privatnost i u okviru svog poslovanja obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi ispunjenja svrhe u koju se prikupljaju.

U tom smislu, TZO Marija Bistrica prikuplja Vaše osobne podatke kada ih sami dostavite (na primjer upitom putem e-maila, telefona ili pisanim putem na adresu TZO Marija Bistrica, prijavom za posao i dostavljanjem životopisa, ili na neki drugi način na koji dostavite osobne podatke).

Također TZO Marija Bistrica prikuplja Vaše osobne podatke iz javno dostupnih zapisa podataka (npr. podaci iz sudskog registra), kao i pomoću kolačića (cookies) koji se nalaze na internetskoj stranici www.lijepa-bistrica.hr (npr. IP adresa). Više o korištenju kolačića možete naći na stranici www.lijepa-bistrica.hr.

4.1.        Vrste osobnih podataka koje TZO Marija Bistrica prikuplja i obrađuje:

-       osobni podaci (ime, prezime)

-       podaci za kontakt (adresa, telefonski broj, e-mail adresa)

-       podaci koje navodite kad putem e-mail adrese ili telefonskim putem kontaktirate TZO Marija Bistrica

-       korisnički podaci odnosno tehnički podaci (podaci dobiveni korištenjem i posjećivanjem internetske stranice www.lijepa-bistrica.hr kao npr. IP adresa)

-       podaci iz prijave za posao, uključujući i životopis (detaljnije informacije o obradi osobnih podataka u tu svrhu TZO Marija Bistrica dostavlja nakon zaprimanja prijave za posao) kao i podaci zaposlenika

 

 1.       PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

TZO Marija Bistrica kao voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke samo na sljedećim pravnim osnovama:

-       TZO Marija Bistrica ima Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka za točno određenu svrhu, pri čemu imate pravo u svakom trenutku opozvati privolu,

-       obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem ste Vi stranka ugovora ili da bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev, a koje prethode sklapanju ugovora,

-       obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza TZO Marija Bistrica,

-       obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa,

-       obrada je nužna u svrhu ispunjavanja legitimnih interesa TZO Marija Bistrica.

TZO Marija Bistrica napominje da u slučaju da ne ustupite sve osobne podatke koji su potrebni TZO Marija Bistrica za pružanje usluga, TZO Marija Bistrica neće biti u mogućnosti pružiti tražene usluge.

Nadalje, TZO Marija Bistrica ističe da je davanje privole odnosno suglasnosti uvijek dobrovoljno i bez ikakvih negativnih posljedica. Ujedno, ako ste u jednom trenutku dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, tako danu privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati bez ikakvih negativnih posljedica. Pritom, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

U slučaju povlačenja privole, TZO Marija Bistrica kao voditelj obrade prestaje s obradom Vaših osobnih podataka, a koje osobne podatke je prikupljala i obrađivala na temelju opozvane privole. Navedeno znači da TZO Marija Bistrica prestaje s obradom Vaših osobnih podataka koje je obrađivala na temelju privole, dok osobne podatke koje TZO Marija Bistrica obrađuje na temelju druge pravne osnove, nastavlja obrađivati ako je obrada nužna radi ispunjenja svrhe za koju se ti osobni podaci obrađuju.

 1.       SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

TZO Marija Bistrica obrađuje Vaše osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje jedne od sljedećih svrha:

-       izvršavanja ugovora i/ili poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora i radi izvršavanja zakonskih obveza TZO Marija Bistrica

-       naplate potraživanja

-       drugih legitimnih interesa TZO Marija Bistrica – sudski sporovi, provođenje mjera za unapređenje i razvoj proizvoda i usluga

-       ostvarivanje kontakta i komunikacije s Vama kao podnositeljem zahtjeva ili upita

-       zapošljavanje odnosno provedba natječaja za posao

-       u posebne svrhe ili više posebnih svrha opisane u privoli, a samo nakon što TZO Marija Bistrica zaprimi Vašu privolu

 

U slučaju da će TZO Marija Bistrica Vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade TZO Marija Bistrica će Vam pružiti informacije o takvoj drugoj svrsi te Vam dati sve relevantne informacije o obradi.

Vi niste dužni TZO Marija Bistrica pružiti svoje osobne podatke, no imajte na umu da u slučaju uskrate Vaših osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora, odnosno ispunjenje ugovorne obveze i/ili nužnih za ispunjenje Vašeg zahtjeva koji ste uputili TZO Marija Bistrica, TZO Marija Bistrica neće biti u mogućnosti ispuniti ugovorne obveze, odnosno neće biti u mogućnosti ispuniti Vaš zahtjev.

 1.       PRISTUP PODACIMA i IZVRŠITELJI OBRADE

Pristup Vašim osobnim podacima unutar TZO Marija Bistrica imaju samo oni zaposlenici koji na temelju svog radnog mjesta i opisa poslova imaju pravo obrađivati Vaše osobne podatke radi ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza, naplate potraživanja te ostvarivanja legitimnih interesa TZO Marija Bistrica.

 

Pristup Vašim osobnim podacima izvan TZO Marija Bistrica mogu imati javna tijela (Ministarstvo financija, Porezna uprava, sudovi, državno odvjetništvo) radi ispunjavanja zakonskih obveza te druge pravne osobe s javnim ovlastima (Financijska agencija, i slično) u slučajevima kada je to zakonom propisano, a radi izvršavanja zakonskih obveza.

 

Osim  javnih tijela, pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i vanjski pružatelji usluga – izvršitelji obrade, odnosno trgovačka društva koje je TZO Marija Bistrica ovlastila da u ime TZO Marija Bistrica obrađuje Vaše osobne podatke (računovodstvo, podizvođači, društva koja pružaju IT podršku, telekomunikacijske usluge i slično). TZO Marija Bistrica se obvezuje kao izvršitelje obrade angažirati samo izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu s Općom uredbom. Pritom, izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja TZO Marija Bistrica.

 1.       MJERE ZAŠTITE

TZO Marija Bistrica u zaštiti Vaših osobnih podataka provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, a sa svrhom osiguranja odgovarajuće razine sigurnosti s obzirom na rizik, uključujući prema potrebi:

 •          pseudonimizaciju i enkripciju podataka,
 •          osiguravanje trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade,
 •          sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta,
 •          redovito testiranje tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade.

 

 1.       RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

TZO Marija Bistrica Vaše osobne podatke čuva i obrađuje onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koje su obrađivani.

U tom smislu TZO Marija Bistrica osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza pohranjuje i obrađuje prema zakonom propisanim rokovima (npr. 10 godina za pohranjivanje izdanih računa).

Osobne podatke prikupljene u svrhu izvršavanja ugovora i/ili poduzimanja radnji na Vaš zahtjev, TZO Marija Bistrica pohranjuje i obrađuje u trajanju ugovornog odnosa odnosno do ispunjenja zahtjeva, osim u slučaju pokretanja sudskog ili sličnog postupka kada se Vaši osobni podaci čuvaju 10 godina od pravomoćnog okončanja postupka.

Osobni podaci dobiveni na temelju Vaše privole obrađuju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se obrađuju, odnosno dok danu privolu ne opozovete. U tom slučaju, Vi u svakom trenutku možete povući privolu pisanim putem na e-mail adresu lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr odnosno slanjem zahtjeva TZO Marija Bistrica na adresu Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, s naznakom: Zaštita osobnih podataka.

 

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost izvršene obrade podataka do trenutka povlačenja. Nakon eventualnog povlačenja privole više se neće obrađivati Vaši osobni podaci, osim ako se obrada ne vrši na temelju druge zakonite osnove.

Po isteku gore navedenih rokova pohrane, osobni podaci se uklanjaju iz sustava i arhiva ili se pretvaraju u anonimne podatke tako da Vas se na temelju takvih podataka više ne može identificirati.

Za eventualne dodatne informacije o razdoblju čuvanja i obrade Vaših osobnih podataka, možete se obratiti na bilo koji kontakt naveden u točki 2. ove Politike.

 1.    VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

U pogledu obrade Vaših osobnih podataka u svakom trenutku imate određena prava koja možete ostvariti. U tom smislu, imate sljedeća prava:

 •            pravo na pristup – možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima, razdoblju pohrane te ostalim pravima sukladno članku 15. Opće uredbe;
 •            pravo na ispravak – možete zatražiti ispravak svojih osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, između ostalog i dajući dodatnu izjavu;
 •            pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe (primjerice ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom na temelju prava EU-a ili na temelju propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni). Ovo pravo je ograničeno jer TZO Marija Bistrica ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je obrada tih osobnih podataka neophodna, primjerice radi ispunjenja zakonske obveze čuvanja osobnih podataka ili iz razloga od javnog interesa, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 •            pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost osobnih podataka, kada smatrate da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga se traži ograničenje obrade tih podataka te u slučaju da ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka i očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi TZO Marija Bistrica Vaše razloge;
 •            pravo na prenosivost podataka – ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dali u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci izravno prenesu drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;
 •            pravo na prigovor imate pravo uložiti prigovor u bilo koje vrijeme i TZO Marija Bistrica neće dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoje legitimni i zakoniti razlozi za obradu Vaših osobnih podataka, a koji interesi nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a u skladu s odredbama Opće uredbe i nacionalnim propisima;
 •            pravo na povlačenje privole – kao što je to već ranije rečeno, imate pravo u svakom trenutku povući privolu koju ste dali za obradu osobnih podataka u određenu svrhu. U tom slučaju TZO Marija Bistrica više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je obrada nužna za ispunjavanje neke zakonske obveze;
 •            pravo na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu - ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši Uredba ili se Vaši osobni podaci koriste suprotno spomenutoj Uredbi i nacionalnim propisima pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

Svoja prava možete ostvariti na način da zahtjev za ostvarivanje podnesete TZO Marija Bistrica kao voditelju obrade na jedan od načina predviđenih u točki 2. ove Politike. Zahtjev možete podnijeti u pisanom obliku, u slobodnoj formi ili na način da u pisanom obliku dostavite popunjeni obrazac zahtjeva koji se nalaze na mrežnoj stranici.

 

 1.    ZAVRŠNE ODREDBE

Politika se primjenjuje od 1. prosinca 2018. godine. TZO Marija Bistrica može promijeniti ovu Politiku. U slučaju promjene Politike TZO Marija Bistrica će Vas o tome unaprijed obavijestiti na svojim mrežnim stranicama. 

 

Sjednice Turističkog vijeća i Skupštine